Om Fonden

Lovpligtige redegørelser

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside. (se www.godfondsledelse.dk)

Ad anbefaling 1.1. Anbefalingen følges.

Ad anbefaling 2.1.1. Anbefalingen følges og er fastlagt i bestyrelsens forretningsorden.

Af anbefaling 2.2.1. Anbefalingen følges og er fastlagt i såvel fondens vedtægter som i bestyrelsens forretningsorden.

Ad anbefaling 2.2.2. Anbefalingen følges og er fastlagt i bestyrelsens forretningsorden.

Ad anbefaling 2.3.1. Anbefalingen følges og er fastlagt i bestyrelsens forretningsorden.

Ad anbefaling 2.3.2. Anbefalingen følges.

Ad anbefaling 2.3.3. Anbefalingen følges og er fastlagt i fondens vedtægter.

Ad anbefaling 2.3.4. Anbefalingen følges.

Ad anbefaling 2.3.5. Anbefalingen er ikke aktuel. Fonden har ikke dattervirksomheder.

Ad anbefaling 2.4.1. Anbefalingen følges. Tre af bestyrelsens fire medlemmer er uafhængige.

Ad anbefaling 2.5.1. Anbefalingen følges. Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode på 4 år med mulighed for genvalg.

Ad anbefaling 2.5.2. Anbefalingen følges. Aldersgrænsen for bestyrelsens medlemmer er 80 år.

Ad anbefaling 2.6.1. Anbefalingen følges.

Ad anbefaling 2.6.2. Anbefalingen følges.

Ad anbefaling 3.1.1. Anbefalingen følges.

Ad anbefaling 3.1.2. Anbefalingen følges.

Ad anbefaling 3.2.1 Anbefalingen følges.

Lovpligtig redegørelse for fondens uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens § 77 b

Denne redegørelse udgør en bestanddel af fondens ledelsesberetning for regnskabsåret 2016.

Fonden Den Hageske Stiftelse har to formål. Et almennyttigt og et erhvervsrelateret.

Disse er i fondens gældende vedtægter formuleret således:

 1. Fondens formål er at yde kontant økonomisk hjælp til mindrebemidlede danske statsborgere, som på grund af neurologiske eller psykiske lidelser, eller på grund af psykisk pres er kommet i en situation, der indebærer en trussel mod en fortsat menneskeværdig tilværelse. Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning dette skal ske af fondens kapital og overskud.
 2. Det er endvidere Fondens formål at anvende hovedejendommen “Nivaagaard” med tilliggende og tilhørende på en hensigtsmæssig og tidssvarende måde efter nærmere af bestyrelsen fastsatte retningslinjer.

Uddelingspolitikken er udarbejdet under hensyntagen til, at fonden har begrænsede midler til uddeling, idet fondens almennyttige virksomhed udelukkende finansieres af det overskud, der kan opnås ved driften af Fondens faste ejendom og finansielle indtægter.

Bestyrelsen har fastlagt følgende retningslinjer for legatet

Vilkår

 •  Legatet ydes kun til enkeltpersoner, for eksempel i forbindelse med behandling eller rekreation.
 • Legatet gives som en engangsbevilling.

Indstilling

 •  Indstilling af ansøgningen skal fortages af ansøgers læge.
 • Indstilling kan alternativt foretages af ansøgers socialrådgiver, hvis den kontrasigneres af ansøgers læge.

Begrænsninger

 •  Der ydes ikke hjælp til eventuel egenbetaling af den læge, der indstiller ansøgningen.
 • Udenfor Fondens støtteområde er:
  • Personer hvis aktuelle behov for hjælp tilgodeses i regler for modtagelse af offentlig støtte.
  • Personer med rusmiddelsmisbrug.
  • Støtte til institutioner, hospitaler, bofællesskaber o.l.
  • Støtte til forskningsprojekter m.m.

Uddelingsprocedure og tidspunkt

Legatansøgninger behandles løbende året igennem, og behandlingstiden vil normalt være én måned. Alle ansøgere, der har fået deres ansøgning behandlet, modtager et skriftligt svar uanset afgørelsens udfald. Fondens afgørelser kan ikke forventes begrundet, og de kan ikke ankes.

Legatbeløbet overføres til ansøgers konto i anerkendt pengeinstitut. Der kan ikke benyttes check.

Uddelinger i 2016

Af tidligere års henlæggelser er der i 2015 til formål 1 uddelt kr. 1.521.820 til 374 legatansøgere. Legaterne er givet som hjælp især til behandling og rekreation i forbindelse med psykisk sygdom.

Under det erhvervsrelaterede formål er til Nivaagaards Malerisamling disponeret kr. 2.000 i testamentarisk legat samt kr. 49.969 i form af tjenesteydelser. Til pasning og vedligeholdelse af Nivaagaards Park er disponeret kr. 389.655.

Supplerende bemærkninger

Baggrunden

Fondens stifter godsejer Johannes Hage (1842 – 1923) oprettede Den Hageske Stiftelse ved fundats af 20. marts 1919. Fondens oprindelige formål var at bygge og drive et nervesanatorium på ejendommen Nivaagaard i Nordsjælland. Johannes Hage ændrede dog formålet nogle få år senere ved fundats af 20. juli 1922, hvor planerne om nervesanatoriet blev opgivet. I stedet blev det bestemt, at det er Fondens formål skulle være at yde mindre bemidlede personer, der er hjemmehørende i Kongeriget Danmark, hjælp til at søge helbredelse eller lindring for nervesygdomme.

Johannes Hage gjorde i sit testamente Fonden til sin universalarving med et udtalt ønske om, at ejendommen Nivaagaard, hvor han boede, skulle bevares af Fonden til fuldbyrdelse af formålet. Nivaagaards Hovedbygning skulle indrettes til rekonvalescenthjem og drives for Fondens midler. Hensigten var, at overskuddet fra Nivaagaards landbrugsvirksomhed og det tilhørende teglværk skulle anvendes hertil.

Rekonvalescenthjemmet fungerede sideløbende med legatvirksomheden fra 1934 til 1959, hvor det af økonomiske grunde måtte lukkes.

Teglværket måtte lukkes i starten af 1980’erne som mange andre værker rundt om i landet, og også den animalske del af landbruget blev afviklet i disse år. Nivaagaards landbrugsbygninger blev herefter ombygget og moderniseret, og de anvendes i dag til udlejningsformål for liberalt erhverv og beboelse.

Nivaagaards Park, der blev anlagt af landskabsgartner Fritz Edward Glæsel omkring år 1900, er tilsvarende blevet rekonstrueret efter mange års forfald, og udgør i dag et stort aktiv ikke bare for udlejningsvirksomheden, men også for naboejendommen Nivaagaards Malerisamling, der oprindelig udgjorde Johannes Hages private kunstsamling, og som han i 1908 gjorde til en selvejende institution med adgang for offentligheden.

Den ændrede anvendelse af landejendommen er sikret ved en lokalplan fra 1987.

Om det almennyttige formål

Johannes Hage bestred hvervet som bestyrelsens formand fra Fondens start og til sin død i 1923. Det var sat som betingelse, at ansøgningerne blev underbygget af lægefaglige udtalelser.

Dette vilkår er fortsat gældende, idet ansøgningerne skal indstilles af en læge. Der skal benyttes et ansøgningsskema, hvori der blandt andet skal redegøres for ansøgers tilknytning til Danmark, familiemæssige og økonomiske forhold samt en begrundelse for ansøgningen. Desuden skal der afgives oplysninger om muligheder for offentlig støtte og oplysninger om eventuel hjælp fra anden side. I skemaet findes også det afsnit, hvor den indstillende læge skal redegøre for sygdomsforløb og diagnose. Endelig er der mulighed for, at ansøgers socialrådgiver kan redegøre for den økonomiske og sociale situation. Relevant skriftligt materiale kan vedlægges skemaet.

Ansøgningsskemaet kan hentes her eller ved henvendelse til Fondens administrationskontor.

Om det erhvervsmæssige formål

Fondens andet formål er at anvende hovedejendommen “Nivaagaard” med tilliggende og tilhørende på en hensigtsmæssig og tidssvarende måde efter nærmere af bestyrelsen fastsatte retningslinjer.

Hovedejendommen “Nivaagaard” betegner rent fysisk ejendommene matr. nre. 1a, 1bi og 1u Nivaagaard, Karlebo samt alle ejendomme, der efter 1997 er blevet eller bliver udstykket herfra. Over disse ejendomme kan der ikke disponeres uden Erhvervsstyrelsens skriftlige samtykke.

Ejendommen udgør tilsammen et areal på små 72 ha, fortrinsvis fordelt på landbrugsjord, skov og strandenge. Bygningsarealet udgør godt 7.000 etagemeter. Bygningerne er opført i slutningen af 1800-tallet og består primært af tidligere landbrugsbygninger med tilhørende beboelser. Fonden har over en længere årrække gennemført omfattende restaureringsopgaver og moderniseringer af bygningerne, så de i dag fremtræder som tidssvarende og præsentable kontorbygninger og boliger til udlejningsformål.

For at opretholde bygningernes standard som attraktive udlejningsobjekter, må Fonden hvert år disponere en del af indtægterne til drift og vedligeholdelse.

Fonden er blevet præmieret for såvel bygningsrestaureringer som for parkens rekonstruktion.