Landskab og Skov

Fonden Den Hageske Stiftelse ejer et areal på ca. 122 ha langs Nivåbugten og i Nivå ådal fra Øresunds kyst til Nivå Kirke.

Stiftelsens arealer udgøres af tidligere lergravsarealer, natur-, eng- og skovarealer samt landbrugsjord.

Arealerne er for en meget stor del dækket af både landskabsfredning og naturbeskyttelse. Mange mennesker færdes i landskabet.

De fleste eng- og landbrugsarealer er bortforpagtede. Skovene og naturarealerne drives af Nivaagaard selv.

 

Skovene

Stiftelsen ejer 3 mindre skovarealer: Kirkeskoven ved Nivå Kirke, Kildeskoven, der ligger langs Møllevej og Gammel Strandvej, og Elleskoven, der ligger mellem Gammel og Ny Strandvej.

I Kirkeskoven findes en bevoksning med lærk i skovens sydøstre hjørne, men bortset fra det, er er alle skovene blandet løvskov, med eg og bøg som primære træarter.

Som det er beskrevet nedenfor, vil der i Kirkeskoven i december 2023 blive plantet eg og skovfyr på de arealer, hvor der tidligere har vokset gran.

Arbejde i skovene fra efteråret 2022 til efteråret 2023

Arbejdet i de tre skovområder gennemføres – selv om det kan se voldsomt ud – på en måde så skovens biodiversitet sikres. Det er blevet vurderet, at fældningen kan gennemføres uden betydelige konsekvenser for dyrelivet i skoven – bl.a. ved at døde træer bevares efter fældningen. De døde træer har en stor biologisk betydning i skoven.

Træet, der fældes, sælges bl.a. til møbelproduktion, tømmer til byggeri og flis til opvarmning.

Kirkeskoven gennemgår et generationsskifte i efteråret 2022 og efteråret 2023

Kirkeskovens grantræer (særligt Abies grandis) er nået en alder, hvor de skal fældes – både mhp, salg af træet og for, at de ikke skal blive usikre. Grandis er ikke en hjemmehørende art. Derudover udtyndes skovens rødgran og nogle af skovkanterne.

I efteråret 2023 plantes nye træer. I første omgang skovfyr og senere eg og lind, der alle er hjemmehørende arter, og dermed er med til at forbedre skovens biodiversitet.

I forbindelse med fældningen skabes nye udsigtskiler og lysninger i skoven.

Elleskoven og Kildekoven gennemgår en udtynding i efteråret 2022

Elleskovens og Kildeskovens egebevoksning har nået en alder, hvor den skal udtyndes. Det betyder, at ca. 20 % af egetræerne fældes for at give bedre plads til de tilbageblivende ca. 80 % af træerne, der således kan udvikle sig bedre og sundere.

Udover egetræerne fældes også en del graner i pga. forfald, der truer træernes sundhed og sikkerhed samt en mindre del af de større bøgetræer pga. stigende grundvandsstand, der truer træernes sundhed og sikkerhed.

I forbindelse med udtyndingerne etableres en tømmerplads i hver skov. Tømmerpladserne skal bruges til at køre de fældede træer sammen, og herfra køres træet efterfølgende væk.

Kontakt os

Du er meget velkommen til at kontakte os på mail den@hageskestiftelse.dk eller telefon 49147009, hvis du har spørgsmål vedr. Stiftelsens landskab og skove.