Lovpligtige redegørelser for god fondsledelse 2016

Jævnfør årsregnskabslovens § 77 a og § 77 b

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside.

Denne redegørelse udgør en bestanddel af fondens ledelsesberetning for regnskabsåret 2016.

Ad anbefaling 1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold. Anbefalingen følges.

Ad anbefaling 2.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten. Anbefalingen følges og er fastlagt i bestyrelsens forretningsorden.

Af anbefaling 2.2.1. Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet. Anbefalingen følges og er fastlagt i såvel fondens vedtægter som i bestyrelsens forretningsorden.

Ad anbefaling 2.2.2. Det anbefales, at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion. Anbefalingen følges og er fastlagt i bestyrelsens forretningsorden.

Ad anbefaling 2.3.1. Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen. Anbefalingen følges og er fastlagt i bestyrelsens forretningsorden.

Ad anbefaling 2.3.2. Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen. Anbefalingen følges.

Ad anbefaling 2.3.3. Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn. Anbefalingen følges og er fastlagt i fondens vedtægter.

Ad anbefaling 2.3.4. Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:
• den pågældendes navn og stilling,
• den pågældendes alder og køn,
• dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,
• medlemmets eventuelle særlige kompetencer,
• den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,
• hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og
• om medlemmet anses for uafhængigt.
Anbefalingen følges.

Ad anbefaling 2.3.5. Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed(-er), medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab. Anbefalingen er ikke aktuel. Fonden har ikke dattervirksomheder.

Ad anbefaling 2.4.1. Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige. Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt. Består bestyrelsen af mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige. Består bestyrelsen af ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles. Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende:
• er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,
• inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion,
• inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,
• er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor,
• har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år,
• er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær,
• er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller
• er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtager eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden.
Anbefalingen følges. Tre af bestyrelsens fire medlemmer er uafhængige.

Ad anbefaling 2.5.1. Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år. Anbefalingen følges. Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode på 4 år med mulighed for genvalg.

Ad anbefaling 2.5.2. Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside. Anbefalingen følges. Aldersgrænsen for bestyrelsens medlemmer er 80 år.

Ad anbefaling 2.6.1. Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen. Anbefalingen følges.

Ad anbefaling 2.6.2. Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier. Anbefalingen følges.

Ad anbefaling 3.1.1. Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet. Anbefalingen følges.

Ad anbefaling 3.1.2. Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden. Anbefalingen følges.

Lovpligtig redegørelse for fondens uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens § 77 b

Denne redegørelse udgør en bestanddel af fondens ledelsesberetning for regnskabsåret 2016.

Fonden Den Hageske Stiftelse har to formål. Et almennyttigt og et erhvervsrelateret.

Disse er i fondens gældende vedtægter formuleret således:

 1. Fondens formål er at yde kontant økonomisk hjælp til mindrebemidlede danske statsborgere, som på grund af neurologiske eller psykiske lidelser, eller på grund af psykisk pres er kommet i en situation, der indebærer en trussel mod en fortsat menneskeværdig tilværelse. Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning dette skal ske af fondens kapital og overskud.
 2. Det er endvidere Fondens formål at anvende hovedejendommen “Nivaagaard” med tilliggende og tilhørende på en hensigtsmæssig og tidssvarende måde efter nærmere af bestyrelsen fastsatte retningslinjer.

Uddelingspolitikken er udarbejdet under hensyntagen til, at fonden har begrænsede midler til uddeling, idet fondens almennyttige virksomhed udelukkende finansieres af det overskud, der kan opnås ved driften af Fondens faste ejendom og finansielle indtægter.

Følgende retningslinjer er fastlagt for legatet

Vilkår

 • Legatet ydes kun til enkeltpersoner, for eksempel i forbindelse med behandling eller rekreation.
 • Legatet gives som en engangsbevilling.

Indstilling

 • Indstilling af ansøgningen skal fortages af ansøgers læge.
 • Indstilling kan alternativt foretages af ansøgers socialrådgiver, hvis den kontrasigneres af ansøgers læge.

Begrænsninger

 • Der ydes ikke hjælp til eventuel egenbetaling af den læge, der indstiller ansøgningen.
 • Udenfor Fondens støtteområde er:
  • Personer hvis aktuelle behov for hjælp tilgodeses i regler for modtagelse af offentlig støtte.
  • Personer med rusmiddelsmisbrug.
  • Støtte til institutioner, hospitaler, bofællesskaber o.l.
  • Støtte til forskningsprojekter m.m.

Uddelingsprocedure og tidspunkt

Legatansøgninger behandles løbende året igennem, og behandlingstiden vil normalt være én måned. Alle ansøgere, der har fået deres ansøgning behandlet, modtager et skriftligt svar uanset afgørelsens udfald. Fondens afgørelser kan ikke forventes begrundet, og de kan ikke ankes.

Legatbeløbet overføres til ansøgers konto i anerkendt pengeinstitut. Der kan ikke benyttes check.

Uddelinger i 2016

Af tidligere års henlæggelser er der i 2016 til det almennyttige formål uddelt kr. 1.521.820 til 374 legatansøgere. Legaterne er givet som hjælp især til behandling og rekreation i forbindelse med psykisk sygdom.

Under det erhvervsrelaterede formål er til Nivaagaards Malerisamling disponeret kr. 2.000 i testamentarisk legat samt kr. 49.969 i form af tjenesteydelser. Til pasning og vedligeholdelse af Nivaagaards Park er disponeret kr. 389.655.