Fortrolighed, datasikkerhed og skatteregler i forbindelse med ansøgninger

Fortrolighed

Modtagne ansøgninger behandles fortroligt indtil de destrueres eller anonymiseres jf. GDPR-reglerne. Kun personale, der har underskrevet en fortrolighedserklæring, har adgang til ansøgningerne og til ansøgers personoplysninger.

Persondataloven

I forbindelse med en legatansøgning anmodes om ansøgers samtykke til, at Fonden som led i sagsbehandlingen må databehandle de afgivne personoplysninger. Samtykket gælder tillige de helbredsoplysninger, som ansøgers læge, socialrådgiver, værge eller anden person har vedlagt eller eftersender legatansøgningen som dokumentation.
Personlige helbredsoplysninger opbevares hos Fonden i indtil 6 måneder efter ansøgningsårets udløb. Øvrige personoplysninger såsom navn, cpr. nr, adresse mm. opbevares i 5 år efter ansøgningsårets udløb.
Ansøger har ifølge loven krav på når som helst at kunne trække sit ovenstående samtykke tilbage, og få sine helbredsoplysninger slettet eller udleveret fra Fonden.
Personoplysninger, som Fonden efter anden lovgivning er forpligtet til at opbevare, kan ikke kræves slettet eller udleveret. Herunder hører blandt andet, at Fonden har pligt til at oplyse Erhvervsstyrelsen om legatmodtagernes navne og adresser samt legatbeløbenes størrelse. Oplysningerne er ikke offentligt tilgængelige.

Skatteregler

Fonden Den Hageske Stiftelse er under navnet Den Hageske Stiftelse og ved Socialministeriets journal nr. 068-98 af 9. januar 1989 godkendt efter Ligningslovens § 7 nr. 22 om skattefri ydelser fra fonde med socialt eller sygdomsbekæmpende arbejde.

Elektronisk post

For at beskytte ansøger imod misbrug af de i ansøgningsskemaet afgivne person- og helbredsoplysninger advarer Fonden imod at fremsende legatansøgninger som et vedhæftet dokument i en almindelig e-mail. Almindelig e-mail er ikke en sikker forsendelsesmetode til person- og helbredsoplysninger, og Fonden fralægger sig ethvert ansvar for, at person- og helbredsoplysninger, der tilsendes elektronisk i ikke krypteret form, falder i forkerte hænder.
Offentlige institutioner, der på vegne af borgere ønsker at tilsende Fonden ansøgninger elektronisk, anmodes om at benytte Fondens e-boks. (Cvr. nr. 21293415).