Legatansøgning

Hjælp til personer med psykiske lidelser

Fondens almennyttige formål

Fondens formål er at yde mindrebemidlede personer, der er hjemmehørende i Kongeriget Danmark, hjælp til at søge helbredelse eller lindring for psykiske lidelser. Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning dette skal ske af fondens kapital og overskud.

Ansøgning

For at ansøge om et legat skal der udfyldes og indsendes et ansøgningsskema. Skemaet skal udfyldes dels af ansøger selv, og dels af den læge der indstiller ansøgningen. Der skal blandt andet redegøres for ansøgers tilknytning til Danmark, familiemæssige og økonomiske forhold samt en begrundelse for ansøgningen. Desuden skal der afgives oplysninger om muligheder for offentlig støtte og oplysninger om eventuel hjælp fra anden side. I skemaet findes også det afsnit, hvor den indstillende læge skal redegøre for sygdomsforløb og diagnose. Der er desuden mulighed for, at ansøgers socialrådgiver kan redegøre for den økonomiske og sociale situation. Ansøgers seneste Årsopgørelse fra SKAT skal vedlægges ansøgningen. Andet for ansøgningen relevant supplerende materiale må også gerne vedlægges, men det er som udgangspunkt ikke nødvendigt. Oplysningerne i ansøgningsskemaet afgives på tro og love.

Vilkår

  • Legatet ydes kun til enkeltpersoner, for eksempel i forbindelse med behandling eller rekreation.
  • Legatet gives som en engangsbevilling.

Indstilling

  • Indstilling af ansøgningen skal fortages af ansøgers læge.
  • Indstilling kan alternativt foretages af ansøgers socialrådgiver, hvis der kontrasigneres af ansøgers læge.

Begrænsninger

  • Legatet kan ikke ansøges til betaling for konsultation hos den læge, der indstiller ansøgningen.
  • Der kan ikke ansøges om hjælp til behov, der i forvejen tilgodeses i regler for modtagelse af offentlig støtte.
  • Personer med misbrug af rusmidler tilgodeses ikke.

Fortrolighed

Modtagne ansøgninger behandles fortroligt indtil de destrueres under opsyn. Kun personale, der har underskrevet en fortrolighedserklæring, har adgang til ansøgningerne og til ansøgers personoplysninger.

Persondataloven

I forbindelse med en legatansøgning anmodes om ansøgers samtykke til, at Fonden som led i sagsbehandlingen må databehandle de afgivne personoplysninger. Samtykket gælder tillige de helbredsoplysninger, som ansøgers læge, socialrådgiver, værge eller anden person har vedlagt eller eftersender legatansøgningen som dokumentation.
Personlige helbredsoplysninger opbevares hos Fonden i indtil 6 måneder efter ansøgningsårets udløb. Øvrige personoplysninger såsom navn, cpr. nr, adresse mm. opbevares i 5 år efter ansøgningsårets udløb.
Ansøger har ifølge loven krav på når som helst at kunne trække sit ovenstående samtykke tilbage, og få sine helbredsoplysninger slettet eller udleveret fra Fonden.
Personoplysninger, som Fonden efter anden lovgivning er forpligtet til at opbevare, kan ikke kræves slettet eller udleveret. Herunder hører blandt andet, at Fonden har pligt til at oplyse Erhvervsstyrelsen om legatmodtagernes navne og adresser samt legatbeløbenes størrelse. Oplysningerne er ikke offentligt tilgængelige.

Skatteregler

Fonden Den Hageske Stiftelse er under navnet Den Hageske Stiftelse og ved Socialministeriets journal nr. 068-98 af 9. januar 1989 godkendt efter Ligningslovens § 7 nr. 22 om skattefri ydelser fra fonde med socialt eller sygdomsbekæmpende arbejde.

Uddelingsprocedure og tidspunkt

Legatansøgninger behandles løbende året igennem, og behandlingstiden vil normalt være 6 – 8 uger. Alle ansøgere, der har fået deres ansøgning behandlet, modtager et skriftligt svar uanset afgørelsens udfald. Fondens afgørelser kan ikke forventes begrundet, og de kan ikke ankes. Legatbeløbet overføres til ansøgers konto i anerkendt pengeinstitut. Der kan ikke benyttes andre betalingsformer.

Adresse

Legatansøgninger fremsendes pr. brev til:
Fonden Den Hageske Stiftelse
Gammel Strandvej 10
2990 Nivå

Elektronisk post

For at beskytte ansøger imod misbrug af de i ansøgningsskemaet afgivne person- og helbredsoplysninger advarer Fonden imod at fremsende legatansøgninger som et vedhæftet dokument i en almindelig e-mail. Almindelig e-mail er ikke en sikker forsendelsesmetode til person- og helbredsoplysninger, og Fonden fralægger sig ethvert ansvar for, at person- og helbredsoplysninger, der tilsendes elektronisk i ikke krypteret form, falder i forkerte hænder.
Offentlige institutioner, der på vegne af borgere ønsker at tilsende Fonden ansøgninger elektronisk, anmodes om at benytte Fondens e-boks. (Cvr. nr. 21293415)

 

Hent ansøgningsskema